รายรับ

ภาษาอังกฤษ


n income
คำอธิบาย: รายการรับ, เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
ความหมายเหมือนกับ: รายได้
คำที่เกี่ยวข้อง: receipts , revenue , takings
คำตรงข้าม: รายจ่าย
ตัวอย่างประโยค: ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถช่วยบันทึกเรื่องส่วนตัว จัดทำรายรับ รายจ่ายภายในบ้าน และรับส่งจดหมายได้