รายงานประจำปี

ภาษาอังกฤษ


n annual report
คำอธิบาย: รายงานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงถึงสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป