รายงานการประชุม

ภาษาอังกฤษ


n minutes
คำอธิบาย: รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ
หน่วยนับ: ฉบับ, เรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: the proceedings
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานด้านธุรการพัสดุการเงิน การประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม