รายงาน

ภาษาอังกฤษ


v report
คำอธิบาย: บอกเรื่องราวที่ไปทำหรือไปรู้มา
คำที่เกี่ยวข้อง: provide information , give an account of
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหน้าผู้ดูจะเล่นได้ดีกว่าเล่นคนเดียว
n report
คำอธิบาย: เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: written record
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้านำเอาหนังสือฉบับนั้นเขียนประกอบรายงาน