ราชย์

ภาษาอังกฤษ


n state of being king
ความหมายเหมือนกับ: รัช , ราไชศวรรย์ , ราชสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: monarchy , kingship
n the throne
คำอธิบาย: ความเป็นพระราชา
ความหมายเหมือนกับ: รัช
คำที่เกี่ยวข้อง: royal property , royal treasures
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเสวยราชย์แล้วได้สถาปนา กรมหมื่นนุชิตชิโนรสศรีสุคตขัตติยวงศ์ขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์