ราชการ

ภาษาอังกฤษ


n government service
คำอธิบาย: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: service of the crown , public service , officialdom , bureaucracy , crown service
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต