รางวัลโนเบล

ภาษาอังกฤษ


n Nobel prize
หน่วยนับ: รางวัล
ตัวอย่างประโยค: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ