รางวัลชมเชย

ภาษาอังกฤษ


n honorable mention
หน่วยนับ: รางวัล
คำที่เกี่ยวข้อง: consolation prize
ตัวอย่างประโยค: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว