รางรถไฟ

ภาษาอังกฤษ


n railway
หน่วยนับ: ท่อน, ราง
คำที่เกี่ยวข้อง: track , rail , railroad tracks
ตัวอย่างประโยค: รางรถไฟทำด้วยเหล็กมีสองรางวางขนานคู่กันไป