ราง

ภาษาอังกฤษ


n gutter
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
หน่วยนับ: ราง
ความหมายเหมือนกับ: รางน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: waterspout , rainspout , downspout , water trough , spout
ตัวอย่างประโยค: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา
adv indistinctly
คำอธิบาย: ไม่กระจ่าง
ความหมายเหมือนกับ: รางๆ , จาง , เรื่อๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: faintly , dimly , vaguely
n channel
ความหมายเหมือนกับ: ร่อง , ร่องน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: watercourse
ตัวอย่างประโยค: เขาขุดราง เพื่อระบายน้ำในนา
n groove
คำอธิบาย: ไม้ที่ต่อ หรือขุดให้เป็นร่องรูปยาวๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: track
n rail
คำอธิบาย: เหล็กที่ใช้เป็นทางเดินของล้อเลื่อน
หน่วยนับ: ราง, ท่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: track
ตัวอย่างประโยค: ในปีหนึ่งๆ มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง โดยมีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย
n pan-roasting
คำอธิบาย: วิธีคั่วชนิดหนึ่ง เช่น เอาข้าวมาคั่วทั้งเปลือก หรือเอาข้าวเม่ามาคั่วอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า ราง
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of roasting