ราคาทุน

ภาษาอังกฤษ


n cost price
คำอธิบาย: ราคาสิ่งของที่ซื้อมา
ความหมายเหมือนกับ: ทุน , ราคาต้นทุน , ราคาซื้อ
คำตรงข้าม: ราคาขาย