ราคาตลาด

ภาษาอังกฤษ


n market price
คำอธิบาย: ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ราคาท้องตลาด
ตัวอย่างประโยค: ถ้าปีใดฝนตกตามฤดูกาล พืชผลดีและราคาตลาดสูง เกษตรก็มีรายได้มาก