รากฐาน

ภาษาอังกฤษ


n foundation
ความหมายเหมือนกับ: พื้นฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: footing , basis , bedrock
ตัวอย่างประโยค: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
n foundation
คำอธิบาย: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
คำที่เกี่ยวข้อง: groundwork , base , basis
ตัวอย่างประโยค: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง