ราก

ภาษาอังกฤษ


n base
ความหมายเหมือนกับ: ฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: bottom , root
คำตรงข้าม: ปลาย
clas rhizome
คำที่เกี่ยวข้อง: rootstock , stem
n rhizome
คำที่เกี่ยวข้อง: root
n vomit
ความหมายเหมือนกับ: อาเจียน , สำรอก
v vomit
ความหมายเหมือนกับ: อาเจียน , สำรอก
คำที่เกี่ยวข้อง: throw up , retch