รั่ว

ภาษาอังกฤษ


v leak out
คำอธิบาย: แพร่งพรายความลับออกไป
ความหมายเหมือนกับ: แพร่งพราย , รั่วไหล
คำที่เกี่ยวข้อง: become known to the public
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างปกปิด เพราะกลัวจะรั่วถึงฝ่ายตรงข้าม
v leak
คำอธิบาย: มีรอยแตก หรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุด ทำให้อากาศหรือของเหลว เป็นต้น เข้าออกได้
คำที่เกี่ยวข้อง: seep , exude , ooze , escape , spill
ตัวอย่างประโยค: เพียงเสียงตะโกนว่าแก๊สรั่ว ผู้คนก็วิ่งกันอลหม่านแล้ว