รับลม

ภาษาอังกฤษ


v gain fresh air
ความหมายเหมือนกับ: กินลม
คำที่เกี่ยวข้อง: take fresh breeze air
ตัวอย่างประโยค: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม