รับผิดชอบ

ภาษาอังกฤษ


v be responsible
คำอธิบาย: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
คำที่เกี่ยวข้อง: take responsibilities , be accountable for
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร

คำที่มี "รับผิดชอบ" ในคำ


ไม่รับผิดชอบ v be irresponsible
คำอธิบาย: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ปัดความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา

ผู้รับผิดชอบ n responsible man
คำอธิบาย: ผู้ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

ความรับผิดชอบ n responsibility
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ปัดความรับผิดชอบ v be irresponsibleค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top