รับประโยชน์

ภาษาอังกฤษ


v gain an advantage
ความหมายเหมือนกับ: ได้ประโยชน์
คำตรงข้าม: ให้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น