รับช่วงต่อ

ภาษาอังกฤษ


v be descended
ความหมายเหมือนกับ: สืบทอด , สืบกันมา
คำที่เกี่ยวข้อง: be inherited , be handed down , be passed on