รับ

ภาษาอังกฤษ


v receive
คำอธิบาย: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
คำที่เกี่ยวข้อง: get , accept , obtain , acquire , take , be given
ตัวอย่างประโยค: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง
v rhyme
คำอธิบาย: คล้องจองกัน
ความหมายเหมือนกับ: คล้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: sound like , harmonize
ตัวอย่างประโยค: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน
v accept
คำอธิบาย: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เห็นพ้อง , เห็นชอบ , เห็นด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: agree to , admit , approve , consent to , concur with
ตัวอย่างประโยค: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่
v take up
คำอธิบาย: ต่อเสียง เช่น ลูกคู่ร้องรับต้นบท
ตัวอย่างประโยค: ลูกคู่ฝ่ายหญิงรับต้นบทเสียงแจ๋วพร้อมร่ายรำยั่วฝ่ายชาย
v match
คำอธิบาย: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะ , เหมาะเจาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: suit , become appropriate , go with , harmonize , befit
ตัวอย่างประโยค: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ
v confess
คำอธิบาย: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ยอมรับ , รับผิด , ยอม , สารภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: admit , plead guilty , acknowledge , come clean , concede
ตัวอย่างประโยค: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด
v withstand
คำอธิบาย: ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ)
คำที่เกี่ยวข้อง: cope with , deal with , resist
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง