รันแทะ

ภาษาอังกฤษ


n cart
ความหมายเหมือนกับ: ระแทะ
คำที่เกี่ยวข้อง: small oxcart