รัตนบัลลังก์

ภาษาอังกฤษ


n the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment
คำอธิบาย: อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันตรัสรู้
ความหมายเหมือนกับ: โพธิบัลลังก์ , วัชรอาสน์
คำที่เกี่ยวข้อง: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment