รัดกุม

ภาษาอังกฤษ


adv concisely
คำที่เกี่ยวข้อง: briefly , succinctly , carefully
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
v be circumspect
ความหมายเหมือนกับ: รอบคอบ , ละเอียด
คำที่เกี่ยวข้อง: be cautious
ตัวอย่างประโยค: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ