รัฐ

ภาษาอังกฤษ


n state
คำอธิบาย: องค์กรซึ่งประกอบด้วยประชาชนในแว่นแคว้นเดียวกัน และอยู่ในปกครองของรัฐบาลเดียวกัน
หน่วยนับ: รัฐ
ความหมายเหมือนกับ: แว่นแคว้น , บ้านเมือง , ประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: country , nation , territory , realm , kingdom , land
ตัวอย่างประโยค: รัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมงานวิจัยทางด้านนี้มากๆ