รัชกาล

ภาษาอังกฤษ


n reign
คำอธิบาย: เวลาครองราชสมบัติแห่งพระราชาองค์หนึ่งๆ
หน่วยนับ: รัชกาล
ตัวอย่างประโยค: ประตูป้อมนี้เป็นประตูเก่าของวังหน้า สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5