รังเกียจ

ภาษาอังกฤษ


v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , เกลียดชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike intensely , loathe , execrate , abominate , detest
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก , พอใจ , รักใคร่
v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ริษยา , ชัง , เดียดฉันท์
คำที่เกี่ยวข้อง: abhor , detest , dislike , be jealous , be envious , loathe , disgust
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
v dislike
ความหมายเหมือนกับ: ไม่พอใจ , ลำเอียง , เกลียด , ขยะแขยง
คำที่เกี่ยวข้อง: have a bias against , detest , be prejudiced against , loathe , disgust , hate
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก
v hate
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , เกลียดชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike , detest , abhor , loathe , abominate
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ , พอใจ

คำที่มี "รังเกียจ" ในคำ


ข้อรังเกียจ n objection
คำอธิบาย: สิ่งที่รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นคนทุจริต

น่ารังเกียจ adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าสะอิดสะเอียน , น่าเกลียด , น่าขยะแขยง
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าพึงพอใจ
ตัวอย่างประโยค: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้

น่ารังเกียจ v be disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าสะอิดสะเอียน , น่าเกลียด , น่าขยะแขยง
คำตรงข้าม: น่ารัก , น่าพึงพอใจ

ความรังเกียจ n dislike
ความหมายเหมือนกับ: ความเกลียด , ความเกลียดชัง
คำตรงข้าม: ความชอบ
ตัวอย่างประโยค: หากเราแสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้กำลังใจของผู้ป่วยลดลง

ไม่รังเกียจ v do not mindค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top