รังสีแพทย์

ภาษาอังกฤษ


n radiologist
คำอธิบาย: แพทย์ที่วิเคราะห์และรักษาโรคโดยใช้ความรู้ทางรังสีวิทยา
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการอบรมให้เป็นรังสีแพทย์ประจำศูนย์บริการชุมชน