รังสีรักษา

ภาษาอังกฤษ


v treat by radiation
ความหมายเหมือนกับ: ฉายแสง