รังสี

ภาษาอังกฤษ


n radioactivity
คำที่เกี่ยวข้อง: radiation , ray , light
ตัวอย่างประโยค: จากการตรวจวัดรังสีพบว่า จำนวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย