รักษ์

ภาษาอังกฤษ


v take care of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , watch over , tend , look after
v protect
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , defend
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ระวังรักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful
v cure
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา
คำที่เกี่ยวข้อง: remedy , heal , treat (illness)

คำที่มี "รักษ์" ในคำ


การอนุรักษ์ n conservation
คำอธิบาย: การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คำตรงข้าม: การทำลาย
ตัวอย่างประโยค: ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์ v conserve
คำอธิบาย: รักษาให้คงเดิม
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , สงวน
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง

ภัณฑารักษ์ n storekeeper
คำอธิบาย: ผู้ดูแลรักษาคลังเก็บสิ่งของ
หน่วยนับ: คน

ศาลเทพารักษ์ n joss house
คำอธิบาย: อาคารสำหรับเทพารักษ์สิงสถิตอยู่
หน่วยนับ: ศาล
ความหมายเหมือนกับ: ศาลเจ้า
ตัวอย่างประโยค: เดิมทีเดียวในบริเวณพระราชวังจันทน์เป็นที่ตั้งของศาลเทพารักษ์

อารักษ์ n protection
ความหมายเหมือนกับ: อารักขา , การป้องกัน , การคุ้มครอง , การดูแล
ตัวอย่างประโยค: หล่อนต้องอยู่ในอารักษ์ของเจ้าหน้าที่

อารักษ์ n guardian deity
คำอธิบาย: เทวดาผู้พิทักษ์รักษา
ความหมายเหมือนกับ: เทวดาอารักษ์
ตัวอย่างประโยค: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ การเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพยดาอารักษ์ และพระภูมิเจ้าที่

รังรักษ์ v create
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง

รังรักษ์ v govern
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มครอง

ราชองครักษ์ n royal bodyguard
คำอธิบาย: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำศาสนาคริสต์ถึงกับหลั่งน้ำตา เมื่อเห็นราชองครักษ์ถูกลอบสังหาร

กรมธนารักษ์ n Treasury Department
หน่วยนับ: กรม

กรมราชองครักษ์ n Royal Aide de Camp Department

เขตอนุรักษ์ป่าไม้ n concession area

เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า n sanctuary

นักอนุรักษ์นิยม n conservative
คำอธิบาย: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
หน่วยนับ: คน

องครักษ์ n bodyguard
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้อารักขา , ผู้พิทักษ์
ตัวอย่างประโยค: ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ

องครักษ์ n aide-de-camp
คำอธิบาย: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ราชองครักษ์
ตัวอย่างประโยค: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน

เทพารักษ์ n god
คำอธิบาย: เทวดาผู้ดูแลรักษาที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: อารักษ์ , อารักษเทวดา
ตัวอย่างประโยค: เทพารักษ์ที่ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมือง

กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม n Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence

เทวดาอารักษ์ n guardian deity

สุรารักษ์ n god
ความหมายเหมือนกับ: เทพ , เทพดา , เทพยดา , เทวะ , เทวัญ , สุรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top