รักษ์

ภาษาอังกฤษ


v take care of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , watch over , tend , look after
v protect
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , defend
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ระวังรักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful
v cure
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา
คำที่เกี่ยวข้อง: remedy , heal , treat (illness)