รักษาการณ์

ภาษาอังกฤษ


v watch over
คำอธิบาย: เฝ้าดูแลเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้าดูแล , ระวังภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be on guard , guard against
ตัวอย่างประโยค: ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำใน บริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น