รักษา

ภาษาอังกฤษ


v preserve
คำอธิบาย: รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง , พิทักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , protect
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: ระวัง , ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful , keep [her figure]
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม
v cure
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรค
ความหมายเหมือนกับ: รักษ์ , เยียวยา
คำที่เกี่ยวข้อง: remedy , heal , treat (illness) , have a treatment
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า

คำที่มี "รักษา" ในคำ


รักษาตัว v be treated
คำอธิบาย: ทำให้ตนหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตัวอย่างประโยค: พ่อถูกส่งไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

รักษาตัว v take care of oneself
ความหมายเหมือนกับ: ระวังตัว , ดูแลตัว
ตัวอย่างประโยค: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด

รักษาพยาบาล v treat
คำอธิบาย: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
ความหมายเหมือนกับ: เยียวยารักษา , รักษา
ตัวอย่างประโยค: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์

รักษาหน้า v save one´s face
คำอธิบาย: ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นอาย
ความหมายเหมือนกับ: ไว้หน้า
ตัวอย่างประโยค: ที่ผมทำไปก็เพื่อรักษาหน้าพ่อแม่เอาไว้

รักษาโรค v cure
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตัวอย่างประโยค: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น

รักษาระดับ v maintain one´s position
คำอธิบาย: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
คำตรงข้าม: ลดระดับ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้

รักษาสุขภาพ v maintain one´s health
คำตรงข้าม: ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง

รักษาการในตำแหน่ง v act for
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

รักษาเก้าอี้ v keep one´s job
ความหมายเหมือนกับ: รักษาตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขาพูดมาแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้เท่านั้น

รักษาการณ์ v watch over
คำอธิบาย: เฝ้าดูแลเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้าดูแล , ระวังภัย
ตัวอย่างประโยค: ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำใน บริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น

รักษาศีล v observe the precepts
ตัวอย่างประโยค: ท้าวโคจรเป็นจระเข้ที่รักษาศีล และไม่กินเนื้อมนุษย์

รักษาการ v act for
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่ง

รักษาเวลา v keep time
ตัวอย่างประโยค: การทำงานให้คนอื่นควรมีใจที่ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ไม่ขี้เกียจและรักษาเวลา

รักษาการแทน v act in place of (someone else)
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ

รักษาผลประโยชน์ v protect (one´s) interests
คำอธิบาย: ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น

รักษาการแทน v act in place of (someone else)
คำอธิบาย: ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ

รักษาคำพูด v keep one´s words
คำอธิบาย: กระทำตามที่พูดไว้
ความหมายเหมือนกับ: รักษาสัจจะ
คำตรงข้าม: ผิดคำพูด
ตัวอย่างประโยค: ชาวใต้นิยมนับถือนักเลง ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีบุคลิกพิเศษ มีน้ำใจ เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย รักษาคำพูด รักพวกพ้อง

รักษาผลประโยชน์ v protect (one´s) interests
คำอธิบาย: ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น

รักษาคำพูด v keep one´s words

รักษาสิทธิ์ v guard the rights
ความหมายเหมือนกับ: ป้องกันสิทธิ์
คำตรงข้าม: ละเมิดสิทธิ์ , รุกรานสิทธิ์

รักษาตำแหน่ง v keep one´s job

รักษาน้ำใจ v keep the goodwill of

รักษาแผล v heal a wound

รักษาสัจจะ v keep one´s words
คำตรงข้าม: ผิดคำพูด

ผู้รักษาการ n one acting temporarily in place of
คำอธิบาย: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนรักษาการ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี

คุ้มครองรักษา v protect
คำอธิบาย: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: ปกปักรักษา , พิทักษ์รักษา
ตัวอย่างประโยค: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้

ผู้รักษาการแทน n deputy
คำอธิบาย: บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลอื่นชั่วคราว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ดูแลแทน
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องนำเอกสารไปให้ผู้รักษาการแทนเซ็นก่อน เพราะท่านไม่อยู่อีกหลายวัน

เก็บรักษา v keep
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำตรงข้าม: ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค: กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ค่าบำรุงรักษา n fee
ตัวอย่างประโยค: รถ ขสมก. ทุกคันจะต้องมีค่าบำรุงรักษารถเพื่อที่คนขับจะได้นำมาใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่ดี

ค่ารักษาพยาบาล n medical fee
หน่วยนับ: บาท
ตัวอย่างประโยค: ทางราชการจะสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่ผู้ประสบภัย

ผู้รักษา n doctor
คำอธิบาย: ผู้เยียวยา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แพทย์ , พยาบาล
คำตรงข้าม: ผู้ป่วย , คนไข้
ตัวอย่างประโยค: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน

ผดุงรักษา v maintain
คำอธิบาย: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , บำรุงรักษา
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้

บำรุงรักษา v maintain
คำอธิบาย: ระวังรักษาเพื่อให้คงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ปกปักรักษา , ทะนุบำรุง
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านบำรุงรักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาภาคเหนืออย่างแข็งขัน เพื่อบรรเทาอุทกภัย

บำบัดรักษา v treat
คำอธิบาย: เยียวยาให้คลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เป็นอยู่
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา , แก้โรค , บรรเทา
ตัวอย่างประโยค: สมาธิจะช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

ปกปักรักษา v protect
คำอธิบาย: ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: ดูแลรักษา , คุ้มครอง , ปกป้อง , คุ้มกัน , ดูแล
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค: เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย

การระวังรักษา n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: การระวัง , การรักษา , การป้องกัน
ตัวอย่างประโยค: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

การรักษาการ n being on duty
คำอธิบาย: การปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: การทำหน้าที่แทน , การปฏิบัติแทน
ตัวอย่างประโยค: การรักษาการแทนกรรมการบริษัทของเขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูแลรักษา v look after
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , ป้องกัน , พิทักษ์ , ดูแล , ปกปักรักษา , ปกป้อง

พนักงานรักษาความปลอดภัย n security guard
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: รปภ.

ค่ารักษา n cost of medical care
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมในการรักษาพยาบาล
ความหมายเหมือนกับ: ค่ารักษาพยาบาล
ตัวอย่างประโยค: หมอไม่เอาค่ารักษาจากคนป่วยที่ยากจน แต่รักษาให้แบบไม่คิดเงิน

คนรักษาการ n one acting temporarily in place of

เยียวยารักษา v treat
ความหมายเหมือนกับ: รักษา

กรมการรักษาดินแดน n Territorial Defense Department

รังสีรักษา v treat by radiation
ความหมายเหมือนกับ: ฉายแสง

ยารักษาโรค n medicine
ความหมายเหมือนกับ: ยาแก้โรค , โอสถ , ยา

พิทักษ์รักษา v protect
ความหมายเหมือนกับ: ปกปักรักษา

ยามรักษาการณ์ n security guard
ความหมายเหมือนกับ: พนักงานรักษาความปลอดภัย

ยารักษาโรค n medicine
ความหมายเหมือนกับ: ยา

ระวังรักษา v nourish
ความหมายเหมือนกับ: ทำนุบำรุง , ดูแลรักษา
คำตรงข้าม: ทำลาย

ทหารรักษาพระองค์ n army officer
ความหมายเหมือนกับ: ทหารราบ

ธำรงรักษา v care
ความหมายเหมือนกับ: บำรุงรักษา , ธำรง , คงไว้ , บำรุง , อุดหนุน
คำตรงข้าม: ละเลย , ทำลาย , ไม่เอาใจใส่

พุทธรักษา n Canna indica Linn.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพุทธรักษา

ต้นพุทธรักษา n Canna indica Linn.
ความหมายเหมือนกับ: พุทธรักษา

ระวังรักษา v beware of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา

กรมการอาสารักษาดินแดน n defending the territory

ฟูมฟักรักษา v nurse
ความหมายเหมือนกับ: ทะนุถนอม , ถนอมกล่อมเกลี้ยง
คำตรงข้าม: ปล่อยปละละเลย , ทิ้งขว้าง

ปกป้องรักษา v protect
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มกัน , คุ้มครอง , ป้องกัน , รักษา , ระแวดระวัง

การรักษาเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

การรักษา n preservation
ความหมายเหมือนกับ: การสนอม , การป้องกัน , การบำรุง
คำตรงข้าม: การทำลาย

การดูแลรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การเอาใจใส่ , การป้องกัน , การทำนุบำรุง , การบำรุงรักษา
คำตรงข้าม: การทำลาย

การบำรุงรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลรักษา , การเอาใจใส่ , การป้องกัน , การทำนุบำรุง
คำตรงข้าม: การทำลาย

การรักษา n maintenance
ความหมายเหมือนกับ: การดำรง , การคงอยู่ , การทรงไว้ , การชูไว้
คำตรงข้าม: การทำลาย

การรักษา n keeping
ความหมายเหมือนกับ: การธำรงไว้

การรักษา n cure
ความหมายเหมือนกับ: การบำบัด , การบรรเทาทุกข์ , การเยียวยารักษา

การเยียวยารักษา n cure
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การบำบัด , การบรรเทาทุกข์

การรักษา n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: การระวัง , การป้องกัน

การรักษา n preservation
ความหมายเหมือนกับ: การถนอม , การป้องกัน , การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา n preservation
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การถนอม , การป้องกัน

การรักษา n maintenance

ผู้รักษากฎหมาย n a law protector

ผู้รักษาธรรม n law keeper

ผู้รักษาเงิน n treasurer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เก็บเงิน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน n Internal Security Operations Commandค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top