รักษา

ภาษาอังกฤษ


v preserve
คำอธิบาย: รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง , พิทักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: keep , protect
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: ระวัง , ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful , keep [her figure]
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม
v cure
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรค
ความหมายเหมือนกับ: รักษ์ , เยียวยา
คำที่เกี่ยวข้อง: remedy , heal , treat (illness) , have a treatment
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า