ระเบียบแบบแผน

ภาษาอังกฤษ


n ceremony
ความหมายเหมือนกับ: พิธี , แบบแผน , ธรรมเนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: formality
n ceremony
ความหมายเหมือนกับ: พิธีการ , แบบแผน
คำที่เกี่ยวข้อง: protocol , rite
n tradition
ความหมายเหมือนกับ: ขนบธรรมเนียม , จารีต , ประเพณีนิยม , จารีตประเพณี
คำที่เกี่ยวข้อง: custom , convention , code of conduct , common practice


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top