ระเบียบวินัย

ภาษาอังกฤษ


n discipline
คำที่เกี่ยวข้อง: code of conduct
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ