ระเบียบวาระ

ภาษาอังกฤษ


n agenda
คำอธิบาย: ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม
ตัวอย่างประโยค: ในการนัดประชุมเพื่อเจรจากัน ฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุมส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณาประกอบด้วย

คำที่มี "ระเบียบวาระ" ในคำ


ระเบียบวาระการประชุม n agenda
คำอธิบาย: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
หน่วยนับ: วาระ
ความหมายเหมือนกับ: วาระการประชุม , ระเบียบวาระ
ตัวอย่างประโยค: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top