ระเบียบ

ภาษาอังกฤษ


n rule
คำอธิบาย: แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการ
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: กฎระเบียบ , ระเบียบปฏิบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: order , regulation
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องแต่งกายตามระเบียบ