ระหว่างชาติ

ภาษาอังกฤษ


adj international
คำอธิบาย: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ระหว่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์