ระหว่าง

ภาษาอังกฤษ


prep among
คำอธิบาย: คำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลหรือสถาบันเป็นต้นตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: amongst , in the midst of
ตัวอย่างประโยค: วิชาจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับโครงสร้างของสังคม
prep between
คำอธิบาย: ช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: บ้านของคุณอรน่าจะอยู่ระหว่างวัดนายโรงกับวัดสุวรรณคีรี
prep during
คำอธิบาย: ระยะเวลาจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างปี 2510 ถึงปี 2532 การเลือกตั้งของอินเดียมีการโกงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากขึ้น
adv during
คำอธิบาย: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: meanwhile , meantime , in the meantime
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย

คำที่มี "ระหว่าง" ในคำ


ระหว่างชาติ adj international
คำอธิบาย: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ระหว่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ระหว่างประเทศ adj international
คำอธิบาย: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ระหว่างชาติ
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว

ระหว่างทาง adv on the way
ความหมายเหมือนกับ: กลางทาง
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างทางที่จะกลับบ้านมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้ผมกลับบ้านช้า

ระหว่างกลาง adj medium
ความหมายเหมือนกับ: ปานกลาง , กลาง

ระหว่างที่ conj while
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่

ระหว่างที่ conj when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะเมื่อ

ช่องว่างระหว่างวัย n generation gap
คำอธิบาย: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ตัวอย่างประโยค: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

ช่องว่างระหว่างวัย n generation gap
คำอธิบาย: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน

กฎหมายระหว่างประเทศ n international law
คำอธิบาย: หลักกฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่ยอมรับกัน ว่าด้วยรัฐ และความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ รวมทั้งความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ และประชาคมระหว่างประเทศ
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: ในประเทศไทยอำนาจในการทำสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศปล่อยให้เป็น เรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของแต่ละรัฐ

กรมองค์การระหว่างประเทศ n International Organizations Department
หน่วยนับ: กรม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ n International Labour Organization

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น n JICA

สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ n FIFA

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ n International Monetary Fund

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน n International Organization for Standardization
ความหมายเหมือนกับ: ไอโซ

ในระหว่างที่ prep when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะที่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top