ระวังระไว

ภาษาอังกฤษ


v take care of
ความหมายเหมือนกับ: ระมัดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be on guard , be on the watch , watch over
v patrol
ความหมายเหมือนกับ: ดูแล , เฝ้าดู , เฝ้า , ตรวจการ