ระวังตัว

ภาษาอังกฤษ


v be alert
ความหมายเหมือนกับ: ระวังเนื้อระวังตัว , รักษาตัว , ดูแลตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be watchful , be vigilant , be on one´s guard , be wide-awake , be on the lookout
ตัวอย่างประโยค: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ