ระลึกถึง

ภาษาอังกฤษ


v recall
คำอธิบาย: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
ความหมายเหมือนกับ: คนึงถึง , คิดถึง , รำลึกถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: remind someone of , call to mind , jog one´s memory , make someone remember
ตัวอย่างประโยค: เพลง เดือนเพ็ญ ทำให้เขาระลึกถึงครั้งหนึ่งที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกับพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน