ระยะเวลา

ภาษาอังกฤษ


n period of time
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: session
ตัวอย่างประโยค: การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาก่อนหลังตามความจำเป็น