ระยะเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ


adv at the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ระยะต้น , ช่วงแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: first , initial
คำตรงข้าม: ระยะหลัง