ระยะยาว

ภาษาอังกฤษ


adj long-term
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลานาน
คำตรงข้าม: ระยะสั้น
ตัวอย่างประโยค: การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเป็นการสร้างหนี้สินระยะยาว