ระมัดระวัง

ภาษาอังกฤษ


v be careful
ความหมายเหมือนกับ: รอบคอบ , ระแวดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be cautious , take precaution , take care
คำตรงข้าม: เลินเล่อ , ประมาท
ตัวอย่างประโยค: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
adv carefully
ความหมายเหมือนกับ: รอบคอบ , ระแวดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: cautiously
คำตรงข้าม: เลินเล่อ
ตัวอย่างประโยค: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง