ระบุ

ภาษาอังกฤษ


v identify
ความหมายเหมือนกับ: เจาะจง
คำที่เกี่ยวข้อง: give the name , specify , mention , name
ตัวอย่างประโยค: ผู้ถูกประเมินจะต้องระบุปฏิกิริยา หรือคำตอบของเขาลงไปในแบบสอบถาม