ระบอบราชาธิปไตย

ภาษาอังกฤษ


n absolute monarchy
คำตรงข้าม: ระบอบประชาธิปไตย