ระบอบประชาธิปไตย

ภาษาอังกฤษ


n democracy
คำอธิบาย: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: democratic system
คำตรงข้าม: ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ , ระบอบราชาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top