ระบอบคณาธิปไตย

ภาษาอังกฤษ


n oligarchy
ความหมายเหมือนกับ: ระบบคณาธิปไตย