ระบบเครือข่าย

ภาษาอังกฤษ


n network
คำอธิบาย: ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง มาต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ
หน่วยนับ: ระบบ
ความหมายเหมือนกับ: เน็ตเวิร์ก
ตัวอย่างประโยค: ระบบเครือข่ายประเภท LAN มักเป็นที่นิยมใช้ในบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก